Skip to content

Mission Statement

บริษัท เกรียงไกรสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กเพลาขาวชั้นนำของประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพและบริการ

บริษัท เกรียงไกรสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด

1.

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16

2.

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16

3.

Lorem Ipsum คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16

กว่า 30 ปี บริษัท เกรียงไกรฯ ได้ยึดมั่นในการให้บริการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนอง