อบรมหลักสูตร การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผลโดยใช้เทคนิค 8D และ 5 Why’s วันที่ 12 กันยายน 2563


โดย อ.อภิชัย ทวีชาติ(Withness Auditor)
QUALITY PARTNER CO., LTD.

ชาวKKS ได้เรียนรู้แนวคิด ขั้นตอน เทคนิค เครื่องมือในการแก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงเพื่อประโยชน์กับองค์กร

 

 

 

Recommended Posts