Qualityเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี

เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกนำมาใช้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงสุดและในขณะเดียวกันช่วยลดการสูญเสียและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งทั้งหมดนี้ ทำให้สามารถควบคุมต้นทุนต่างๆได้

บริษัท เกรียงไกรฯ, มีความตั้งใจจริงที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากความมุ่งมั่นขององค์กรที่ต้องการผลิตสินค้าที่

"มีคุณภาพ โดยผ่านการปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน"


ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และประสบการณ์อันยาวนานทำให้บริษัท เกรียงไกรฯสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพของเหล็กเพลาขาวซึ่งประกอบด้วยผิวเหล็กที่เรียบไร้สนิม ขนาดเส้นผ่านศุนย์กลางที่แม่นยำ รวมถึงคุณสมบัติทางกลที่เหนือกว่า

หน่วยควบคุมคุณภาพของบริษัท เกรียงไกรฯเริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกซื้อวัตถุดิบคุณภาพดี และทันที่ที่วัตถุดิบถูกส่งเข้าสายการผลิต หน่วยควบคุมคุณภาพจะเข้าดูแลในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าเพลาขาวทุกเส้นได้มาตรฐานตามที่กำหนด เช่น สภาพผิวที่สมบูรณ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในค่าความคลาดเคลื่อนที่กำหนด รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆซึ่งสมารถตรวจสอบได้ในห้องแล็บของบริษัท

ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และประสบการณ์ เกรียงไกรฯสามารถรักษามาตรฐานคุณภาพของเหล็ก รวมถึงคุณสมบัติทางกลที่เหนือกว่า


บริษัท เกรียงไกรฯ ได้รับการรับรอง ISO 9001: 2000 ตั้งแต่ปี 2005 และในปี 2018 ได้ปรับเป็น ISO 9001:2015 จนถึงปัจจุบัน และ IATF 16949:2016