Kriangkrai Steel Center


บริษัท เกรียงไกรสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1972 เพื่อผลิตและจำหน่ายเหล็กเพลาขาวให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆเช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตร

ด้วยประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ทำให้เราสามารถผลิตและจำหน่ายเหล็กเพลาขาวได้มีคุณภาพและคุณลักษณะตามที่ลูกค้าต้องการ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเช่น TIS และ JIS

กว่า 30 ปี บริษัท เกรียงไกรฯ ได้ยึดมั่นในการให้บริการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้าINTRODUCTION VIDEO